02
مرداد

یوسین بولت

همه چیز به خودت بستگی دارد
زندگی خودت را بساز
بدنت را بساز
خودت را بساز