02
مرداد

محمد علی کلی

وقتی با یه ضربه ناک داون میشی نمی بازی
وقتی می بازی که روی زمین بمونی