• تلفن: 989023888008+
  • ایمیل: Info@tripleeightsports.ir
  • ساعات کاری: 24/7

برنامه تمرینی 1

0 دانشجو

workout B
No time cap
زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع ﺳﺖ اول
ﺗﺎﯾﻤﺮ را زده ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﺖ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺣﺪ اﻻﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎمﺗﻤﺮﯾﻨﻬﺎ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ وﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎیِ داده
ﺷﺪه اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
4 RFT
اﻧﺠﺎمﺗﻤﺮﯾﻨﻬﺎ در ۴ ِﺳﺖ
🔴 8 half way burpees
🔴 12 dumbbell row
🔴 15 deadlift
🔴 20 sit up

﷼ 4,000,000
سبد خرید
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0
مرجع کراس فیت ایران