18
شهریور

مارینا وایولینا

مارینا وایولینا

متولد کشور اکراین

مربی کلستنیکس level 2 از سال 2016

مدرس بین المللی کلستنیکس