15
اردیبهشت

برنامه روز چهارشنبه ( 018 – 21 )

3 Round of

120 Double unders

30 m Single arm over head walking

Lunges 15/ 15/ 22.5 kg 15 kg

400 m Row