31
فروردین

برنامه روز دوشنبه ( 011 – 21 )

A ) 8- MINUTES EMOM

2 (SQUAT) SNATCH 57/5 KG – 37/5

3 BAR MUSCLE UP

REST 3 MINUTES BEFOR PART B

B ) 5-MINUTES AMRAP 

2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 etc.

STRICT HANDSTAND PUSH UP

DB BOX STEP OVER 2*20 KG – 2*12